Garden Matningsdal

Garden Matningsdal ligg heilt i austre del av Hå kommune

Det har vore drive jordbruk her ialfal sidan 4-500 talet e.kr. Det meste av beite er utmark. Landskapet her går over til det typiske Dalanelandskapet, der småfjell, lynghei og myrar dominerar.

Etter at ein slutta av med utmarksslått for om lag 50-60 år sidan, har desse utmarksareala stort sett lege unytta. Ein annan årsak til dette er problem med alveld hos sauen som beiter her. Det er og vanskeleg å få lov til å brenne i utmarkjå, slik at ho no står i fare for å gro att.

Spørsmål?